GBRUIKSVOORWAARDEN PROPARK

I. Definities

De in deze gebruiksvoorwaarden gehanteerde terminologie dient als volgt te worden begrepen:

 • Ondersteunende steden: Antwerpen via het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen AGB en Kortrijk via Parko AGB
 • Eindgebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de applicatie gebruikt op welke wijze dan ook.
 • Sms-parkeren: het betalen van parkeergelden door middel van het versturen van een sms (Short Message Service) naar ‘4411’.
 • ‘4411’: de sms-parkeerdienst van Mobile For NV die bepaalde gegevens van de eindgebruiker en de parkeertijd registreert en actief is in de ondersteunende steden. Meer info op www.4411.be.
 • ‘Applicatie’: ProPark, een computerprogramma voor compatibele mobiele telefoons en tablet pc’s dat het sms-parkeren vereenvoudigt volgens het doel zoals bepaald is in artikel 7 van deze gebruiksvoorwaarden.

II. Aanvaarding

 • De eindgebruiker aanvaardt deze gebruiksvoorwaarden door het louter gebruik van de applicatie. Op geen enkele wijze kan de eindgebruiker afstand doen van deze gebruiksvoorwaarden. Evenmin kan hij ze wijzigen of vervangen. De eventuele algemene voorwaarden van de eindgebruiker zijn niet van toepassing. Indien de eindgebruiker niet akkoord is met de gebruiksvoorwaarden van deze applicatie, dient hij elk gebruik van de applicatie te staken en de applicatie te verwijderen.

III. Doel van de applicatie

 • Deze applicatie vereenvoudigt het gebruik van de sms-parkeerdienst van ‘4411’ door de noodzakelijke sms automatisch aan te maken en te versturen. De applicatie is dus een hulpmiddel en geen alternatieve wijze van betalen. De betaling van de parkeersessies gebeurt via het sms-parkeren en dus volgens de gekende voorwaarden van ‘4411’ en de ondersteunende steden.

IV. Inspanningsverbintenis

 • Hoewel hiertoe ernstige inspanningen worden geleverd, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie en gegevens die door de applicatie worden meegedeeld altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Evenmin kan een voortdurende en blijvende toegang tot de applicatie gegarandeerd worden. Iedere vorm van aansprakelijkheid van de ondersteunende steden in dit verband is uitgesloten. De ondersteunende steden behouden zich het recht voor om hun ondersteuning ten aanzien van deze applicatie stop te zetten.

V. Tarifering en reglementering

 • De in de ondersteunende steden van toepassing zijnde regelgeving, tarieven en voorwaarden voor parkeren blijven bij het gebruik van de applicatie van toepassing. Onderhavige gebruiksvoorwaarden kunnen hieraan geen afbreuk doen.
 • Aangezien de applicatie gebruikmaakt van de sms-parkeerdienst ‘4411’ zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van ‘4411’ eveneens van toepassing bij het gebruik van de applicatie. Het gebruik van deze applicatie kan hieraan geen enkele afbreuk doen.

VI. Verplichtingen van de eindgebruiker

 • De eindgebruiker verbindt zich ertoe om de applicatie alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze bestemd is, met name als hulpmiddel bij het sms-parkeren. Het oneigenlijk gebruik en elk ander gebruik ervan dat nadelig kan zijn voor de ondersteunende steden is verboden. Het is de eindgebruiker evenmin toegestaan om de applicatie op commerciële wijze te gebruiken of op commerciële wijze uit te baten.
 • Indien de parkeertransactie, om welke reden ook, niet via de applicatie kan worden gestart, dient de eindgebruiker steeds gebruik te maken van één van de door de betreffende ondersteunende stad erkende en op dat ogenblik werkende betaalmogelijkheden.
 • Aangezien de werking van de applicatie steeds afhankelijk is van het gps-signaal dat door het toestel van de eindgebruiker ontvangen wordt, kan de locatie die bepaald wordt door het gps-signaal afwijken van de reële locatie van de eindgebruiker. Om die reden dient de eindgebruiker bij het gebruik van de applicatie steeds na te kijken of de juiste parkeerautomaat in de juiste tariefzone geselecteerd wordt. De eindgebruiker is steeds verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt. De ondersteunende steden dragen in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Sms-berichten van ‘4411’ worden steeds naar het toestel van de eindgebruiker gestuurd, tenzij de eindgebruiker de ontvangst van bevestigingsberichten bij ‘4411’ uitgeschakeld heeft (code C1). Zonder ontvangst van een bevestigingsbericht (behoudens voormelde uitzondering) en registratie van de parkeersessie bij ‘4411’ is de parkeertransactie niet gestart. De eindgebruiker dient dit steeds op eigen verantwoordelijkheid na te kijken. De ondersteunende steden dragen in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid.
 • De starttijd van een parkeertransactie is gebaseerd op de interne klok van het toestel van de eindgebruiker en kan dus afwijken van de geregistreerde tijd bij ‘4411’. De eindgebruiker erkent hierbij dat de registratie van ‘4411’ te allen tijde primeert.
 • Ingeval de eindgebruiker vaststelt dat hij zich niet meer kan afmelden via de applicatie, dient hij zich af te melden via de normale procedure van het sms-parkeren.

VII. Aansprakelijkheid

 • De ondersteunende steden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die de eindgebruiker zou oplopen als gevolg van het gebruik van de applicatie. Op geen enkele wijze wordt de eindgebruiker gegarandeerd dat deze applicatie geschikt is voor de doeleinden die de eindgebruiker voor ogen heeft.

VIII. Wijzigingen

 • Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen bekendgemaakt worden aan de eindgebruikers van de applicatie en zullen automatisch van kracht worden bij deze bekendmaking. Ingeval de eindgebruiker niet akkoord is met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zal hij het gebruik van de applicatie onmiddellijk staken en de applicatie verwijderen.